Ochrana osobních udaju

Ochrana osobních udaju

Informace o zpracování osobních údajů poskytnutých prostřednictvím kontaktních formulářů na těchto webových stránkách, či v případě e-mailových, písemnýchči ústních dotazů či žádostí

Vážení návštěvníci našich webových stránek, vážíme si toho, že s námi komunikujete prostřednictvím kontaktních formulářů na našich webových stránkách(případně se na nás obracíte e-mailem, písemně či ústně se svými dotazy a žádostmi). Níže si Vás dovolujeme informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám takto poskytnete.

Správcem těchto Vašich osobních údajů je:

R spol. s r.o., IČO 453 15 914
sídlo a kontaktní adresa: Praha 3 – Strašnice, Na Třebešíně 3158/11, PSČ 130 00
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 8180

e-mail: info@rainbowsystem.cz
telefon: 272 179 111

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám ve svém dotazu či žádosti uvedete a pouze k účelu, abychom zodpověděli Váš dotaz či vyřídili Vaši žádost. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš i Váš oprávněný zájem na zodpovězení dotazu či vyřízení Vaší žádosti.

V případě, že žádáte o předvedení čisticího systému Rainbow (dále také jen „Rainbow“), jsou Vaše osobní údaje zpracovávány k tomuto účelu, přičemž právním základem pro jejich zpracování je provedení opatření před případným uzavřením kupní smlouvy na Vaši žádost.

Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nemusí Vám být umožněno touto formou dotaz či žádost odeslat (prostřednictvím kontaktního formulářena webové stránce), případně na dotaz nemusí být upokojivě odpovězeno či žádostnemusí být uspokojivě vyřízena.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu pro zodpovězení Vašeho dotazu či vyřízení Vaší žádosti předány autorizovanému prodejci či autorizovanému servisu Rainbow (zejména pokud Vám prodal Rainbow či s ohledem na sídlo či provozovnu autorizovaného distributora či autorizovaného servisu). Případnými příjemci osobních údajů mohou být naši konzultanti (daňoví poradci, právníci, IT správci apod.) a dále soudy a další orgány veřejné moci.

Vaše osobní údaje uvedené ve Vašem dotazu či žádosti (např. v kontaktním formuláři) budou uchovány po dobu 3,5 let a v případě žádosti o předvedení Rainbow po dobu 10,5 let, a tood vyřízení Vaší žádosti či dotazu (uvedená doba vychází z obecné tříleté promlčecí doby a z obecné objektivní promlčecí doby v délce 10 let a přiměřené lhůty po jejich uplynutí). V případě, že bude v uvedené době zahájeno soudní, rozhodčí, správní či jiné řízení vyvolané v souvislosti s použitím kontaktního formuláře, Vaším dotazem či žádostí, předvedením Rainbow či v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 6 měsíců od pravomocného skončení takového řízení, neuplyne-li obecná doba uloženíuvedená v první větěpozději.

Vaše osobní údaje, poskytnuté v kontaktním formuláři či jinak učiněném dotazu či žádosti, nebudou předávány do třetích zemíani mezinárodní organizaci.

Upozorňujeme Vás, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu, doplnění, výmaz či omezení zpracování. Tato svá práva můžete uplatnit písemně nebo elektronickou poštou (viz shora uvedené kontaktní údaje).

Dálemáte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů uÚřadu pro ochranu osobních údajů.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Upozorňujeme Vás, že máteprávo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány z důvodu oprávněných zájmů. Po obdržení námitky takové osobní údaje dále k tomuto účelu nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.