20 let moderní péče o astma v ČR

20 let moderní péče o astma v ČR

Průduškové astma je jednou z nejčastějších chronických nemocí současné doby. Objevuje se asi u 8% lidí, v dětském věku se jeho výskyt odhaduje asi na 10-12% ze všech dětí. Hlavním problé- mem při astmatu je tzv. průdušková hyperreaktivita, která způsobuje různě rychle nastupující stah hladkého svalu v průduškové stěně a tím zúžení dýchacích cest, zvýšení jejich odporu a pro nemocného velmi nepříjemný pocit ztíženého dýchá- ní až dušení.

Dlouhá léta medicína dokázala při astmatu řešit toto zužování průdušek pouze léky, které uměly stažené průdušky znovu otevřít, nicméně ovlivnit jejich reaktivitu a zabránit tak dalším záchvatům dušnosti se nedařilo. Astma mnoho lidí významně ovlivňovalo, bránilo jim v plné pracovní schopnosti, omezovalo jejich fyzické aktivity a v řadě případů vedlo i k těžkým stavům dušení a smrti.

V poslední čtvrtině 20. století došlo k několika medicínským objevům, které ukázaly, že průduš- kovou reaktivitu významně ovlivňuje alergický zá- nět v dýchacích cestách. Léčebné postupy se tak soustředily na možnosti potlačení tohoto zánětu s cílem snížit stupeň průduškové reaktivity. Nej- účinnějšími léky zánět skutečně potlačujícími se ukázaly být kortikosteroidní hormony. Začátkem devadesátých let 20. století byly kortikosteroidy do léčby astmatu zavedeny v inhalační podobě. Ukázalo se, že i zcela minimální dávky inhalačních kortikosteroidů dokážou výrazně potlačit alergický zánět v průduškách a účinně tlumit reaktivitu průdušek a to se zcela minimálním rizikem nežá- doucích účinků.

V roce 1995 vydala Globální iniciativa pro astma (GINA) první celosvětově platné doporučené postupy pro léčbu astmatu, které již zavedly pravidelné každodenní inhalace kortikosteroidů do zá- kladních protokolů léčby astmatu. Léčba astmatu se tak z neustálého řešení akutních problémů a záchvatů změnila v léčbu preventivní, dlouhodobou. Nemocným ubylo potíží, zlepšila se kvalita spánku, zvýšila se tolerance fyzické aktivity, klesl výskyt akutních záchvatů a snížilo se významně i riziko těžkých stavů.

Záhy po publikaci Globální strategie byla českými alergology a pneumology ustavena Česká iniciativa pro astma, obecně prospěšná společnost (ČIPA). Již 26. 3. 1996, vydala ČIPA první moderní doporučený postup pro diagnostiku, prevenci a léčbu průduškového astmatu v České republice. Tento dokument vycházel z Globální strategie a poprvé zavedl do české medicíny skutečně moderní léčbu astmatu s důrazem na preventivní protizánětlivou léčbu. Hlavním úkolem ČIPA se stalo nové znalosti co nejrychleji rozšířit mezi lékaře i pacienty a změnit zažité postupy léčby tak, aby i čeští pacienti mohli mít užitek z nových poznatků. Zahájeny byly vzdělávací aktivity pro laickou veřejnost i pro lékaře.

V letech 1999 – 2001 uspořádala ČIPA 67 víkendových kurzů pro praktické lékaře, kterých se zúčastnilo více než 3000 praktických lékařů pro děti i dospělé. Pořádají se i vzdělávací akce pro specialisty. Vydávána je řada brožur, k dispozici jsou i videoprogramy. Vydáváme časopis pro pacienty – Alergie, astma, bronchitida. ČIPA vede i pylovou informační službu (PIS), která vydává po celou alergickou sezónu informace o koncentracích pylů v ovzduší. Byly vydány několikrát nové, aktualizované verze doporučených postupů i další vzdělávací materiály. Jsou pořádány každoroční květnové aktivity k Světovému dnu astmatu, konají se akce zaměřené na vzdělávání odborných zdravotních sester. Velmi rychle se skutečně podařilo pro naše nemocné zajistit systém moderní péče srovnatelný plně s jinými zeměmi západní Evropy. Díky tomu razantně poklesly počty hospitalizací pro astma, velmi významně ubylo těžkých stavů a velmi podstatně se snížila úmrtnost.

K 20. výročí založení ČIPA o.p.s. tak můžeme s ur- čitým uspokojením bilancovat. I s přispěním ČIPA se podařilo pro naše nemocné s astmatem zajistit, aby mohli žít plnohodnotný život, aby své astma měli „pod kontrolou“. Je ovšem třeba neustále připomínat, že podstata astmatu se nezměnila a že, pokud není systematicky preventivně léčeno podle moderních doporučení, může se opět ukázat ve své plné síle. I s moderní léčbou je dále třeba dbát na preventivní opatření, nevystavovat se zbytečně alergenům, udržovat domácnosti v dobrém hygienickém stavu, omezovat expozici roztočům. A nekouřit. Jsme rádi, že i v těchto otázkách může ČIPA být pacientům nadále zdrojem informací a rádcem. K tomu jí pomáhá i podpora partnerů a sponzorů, jak z řad výrobců protiastmatických léků, tak některých jiných firem. Jedním z vý- znamných sponzorů ČIPA o.p.s. je i firma Rainbow, která si vzala za své spojit aktivity na poli péče o hygienu prostředí s podporou boje proti astmatu a alergii v České republice. Z prostředků, které jsme od firmy Rainbow získali, jsme podpořili konání kurzů pro učitele o astmatu a alergii, financovali vzdělávací akce pro laiky při Světovém dnu astmatu, a pomohli organizovat i konferenci odborných sester. Část prostředků byla použita i na vydání vzdělávacích brožur pro pacienty. Firmě Rainbow za to patří naše poděkování.

Prof. MUDr. Petr Pohunek
Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
ředitel České iniciativy pro astma o.p.s.

4.5.2016